REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU GIEŁDOMAT

I.          Postanowienia Ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Aplikacja desktopowa – powiązany z Serwisem program komputerowy, instalowany na urządzeniu końcowym Użytkownika, służący do generowania automatycznych sygnałów kupna i sprzedaży zgodnie z zdefiniowaną w Serwisie strategią inwestycyjną.
  2. Cennik – dokument stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, określający wysokość i sposób naliczania opłat za Usługi świadczone przez Usługodawcę, znajdujący się na stronie www.gieldomat.pl w rozdziale “Cennik”.
  3. Konto –  konto Użytkownika Serwisu, za pomocą którego korzysta on z Usług.
  4. Usługodawca – e-MSI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Piłsudskiego 15, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387940, REGON: 301755665, NIP: 7881989611.
  5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, inne ewentualne regulaminy szczegółowe i promocyjne oraz Cennik.
  6. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
  7. Serwis – stworzony przez Usługodawcę serwis internetowy Giełdomat, dostępny na stronach internetowych www.gieldomat.pl, podłączony do sieci Internet, za pomocą którego Usługodawca świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie.
  8. Usługi – usługi, których zakres i rodzaj został zdefiniowany w punkcie II poniżej.
  9. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, zaakceptował jego treść oraz dokonał Rejestracji, w wyniku której zostało utworzone dla niego Konto w Serwisie i tym samym otrzymał on możliwość dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
  10. Znaki Handlowe – mają znaczenie nadane im w punkcie IX poniżej.
 2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Rejestracja, złożenie zamówienia na Usługę lub uiszczenie opłaty dotyczącej Usługi oferowanej przez Usługodawcę jest traktowane jako akceptacja Regulaminu.

II.         Rodzaje i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu w ramach założonego Konta, a polegające na udostępnieniu narzędzi do samodzielnego definiowania strategii inwestycyjnych oraz – w zależności od wybranego wariantu Usługi – przekazywania  przez sms i/lub email o zaistnieniu zdefiniowanej przez niego sytuacji i udostępnienie powiązanej z Serwisem aplikacji desktopowej, z poziomu której generowane będą automatyczne sygnały kupna lub sprzedaży.
 2. Usługodawca świadczy usługi w ramach wybranego abonamentu określonego w Cenniku.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca oświadcza, że wszelkie opracowania oraz dane zawarte w Serwisie, w szczególności strategie stosowane osobno, bądź łącznie, nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
 4. Wskazane opracowania, dane i strategie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego Użytkownika i osiągnięcia przedstawionych efektów. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowań, danych czy zdefiniowanych strategii, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

III.        Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usługi za pomocą Serwisu jest odpłatne. Wysokość opłat i sposób ich naliczania określony jest w Regulaminie oraz Cenniku. W pozostałym zakresie korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest dokonanie Rejestracji, zalogowanie się do Serwisu, dostęp do Internetu, posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór i przesyłanie danych (przez co należy rozumieć np. smartphon lub komputer) lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Usługi.
 4. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej www.gieldomat.pl w menu “Rejestracja”. Warunkiem zaakceptowania przesłanego formularza i zakończenia procesu rejestracji w Serwisie jest podanie danych określonych w formularzu oraz zaakceptowanie Regulaminu. Usługodawca ma prawo odmówić dokonania rejestracji Użytkownika w przypadku nie podania wszystkich danych wskazanych w formularzu jako koniecznych do zarejestrowania się w Serwisie. Usługodawca zastrzega, że nie dokona rejestracji loginu, jeżeli będzie on używany przez innych Użytkowników, natomiast hasła, jeżeli nie będzie ono spełniało minimalnych wymogów bezpieczeństwa, tj. nie będzie składać się z co najmniej 7 znaków. 
 5. Użytkownik loguje się do Konta:
  1. podając hasło i login, ustalone podczas Rejestracji lub w ramach Konta, za pomocą których będzie identyfikowany przez Serwis jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu;
  2. za pomocą konta założonego przez Użytkownika w portalu Facebook, zgodnie z warunkami oraz podanymi tam danymi.
 6. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego hasła lub loginu osobom trzecim. Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się względem siebie do zachowania poufnego charakteru haseł używanych do uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Usługodawcy za czynności dokonywane za pośrednictwem Konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługodawcę, pod adresem office@giełdomat.pl o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z Konta Użytkownika, o ile o przypadkach takich powziąłby wiadomość.
 7. Wszystkie operacje po zalogowaniu się w Serwisie są automatycznie szyfrowane protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3, wykorzystującym klucz o długości 128 bitów lub większej. SSL jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy komputerami w Internecie. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza poprawność szyfrowanego połączenia.
 8. Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji, przysługują prawa administratora Konta. Konto administratora umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi określonej w punkcie II powyżej oraz dodatkowo dokonywanie następujących czynności:
  1. aktualizacji danych Konta;
  2. zmiany zakresu świadczenia Usługi;
  3. uiszczanie opłat abonamentowych;
  4. przeglądania oraz pobieranie faktur wystawionych za korzystanie z  Usług;
  5. rezygnacji z Usług;
  6. dezaktywację Konta.
 9. Dla Użytkowników Serwisu mogą być przewidziane inne usługi. Rodzaje i zakres tych usług będą określone w odrębnych umowach.
 10. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi:
  1. korzystanie przez Klienta z Usługi, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi;
  2. jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.
 11. Zabrania się:
  1. korzystania z Serwisu w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  2. dokonywania zmian w kodzie źródłowym Aplikacji desktopowej;
  3. przekierowania lub udostępnienia Usługi osobom trzecim;
  4. prowadzenia usługi bazującej na Usłudze bez zgody Usługodawcy.
 12. W szczególności zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób, który może spowodować:
  1. bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych w Serwisie oraz innych zbiorach danych z nim związanych;
  2. zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej Serwisu oraz innych zbiorów danych z nim związanych;
  3. spowodowanie zagrożenia dla korzystania bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu i użytkowników innych zbiorów danych z nim związanych;
  4. uszkodzenie bądź zniszczenie integralności danych komputerowych.
 13. Usługodawca podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych informacji.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych umieszonych w ramach poszczególnych Kont w celu sprawdzenia czy treści te nie naruszają przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Czynności te nie mogą dotyczyć danych, do których Usługodawca nie ma wglądu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

IV.       Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym Użytkownikom przez Użytkowników przy pomocy Serwisu, bądź Usługi.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawca informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana Usług lub materiałów dostępnych w Serwisie oraz układu Serwisu. Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej przerwie w działaniu oraz zmianach Serwisu lub Usługi poprzez przesłanie wiadomości email, bądź zamieszczenie informacji na stronie www.giełdomat.pl co najmniej 48h przed planowanymi pracami.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Serwis przed działaniem wirusów lub innych szkodliwych elementów każdego rodzaju.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu zapewnia dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach, związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności o: możliwości otrzymania spamu, działaniu oprogramowania typu malware (w tym: wirusów komputerowych), robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowana (np. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), narażeniu na cracing lub phishing (łowienie haseł) oraz sniffing (niedozwolony podsłuch). Szczegółowa informacja na temat powyższych zagrożeń będzie każdorazowo publikowana na stronie głównej Serwisu.

V.        Warunki zawierania i wypowiadania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umieszczone w Serwisie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje czy też materiały reklamowe nie stanowią oferty, lecz są wyłącznie: zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji (rokowań), składania ofert lub zamówień albo zawarcia umowy w inny sposób. Ofertę formułuje Użytkownik za pośrednictwem Konta lub formularza Rejestracji umieszczonego w Serwisie.
 2. W celu zawarcia umowy Użytkownik powinien zalogować się do Serwisu za pomocą Konta, dokonać wyboru Usługi oraz dokonać płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Usługodawcy. Przed pierwszym logowaniem należy dokonać Rejestracji. W trakcie składania zamówienia Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych oraz zakresu wyboru Usług. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Usługodawca, za pośrednictwem swojej strony internetowej www.gieldomat.pl zapewnia dostęp do aktualnej informacji o:
  • możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;
  • udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
  • podmiocie, któremu Usługodawca na podstawie odrębnej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych, zakresie przetwarzanych w ten sposób danych oraz zamierzonym terminie ich przekazania.
 4. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Oferta złożona przez Użytkownika w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 6. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji lub w ramach Konta, chyba że inny okres związania umową wynika z regulaminów szczegółowych lub promocyjnych.
 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Użytkownik oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie wymagane prawem informacje.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania umowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania Rejestracji.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości email zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres office@giełdomat.pl.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniosła osoba trzecia w związku z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika.
 11. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez Użytkownika Regulaminu. Naruszenie przez Użytkownika Regulaminu może zostać zweryfikowane podczas procesu reklamacji.
 12. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca natychmiast dezaktywuje login Użytkownika i blokuje dostęp do Serwisu przy użyciu tego loginu. Ponowna Rejestracja przez Użytkownika wymaga zgody Usługodawcy.
 13. W przypadku rozwiązania umowy Użytkownik ma prawo bezpłatnego eksportu danych zgromadzonych za pomocą Usługi na Koncie.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia danych po upływie 120 dni braku aktywności. Usunięcie danych zostanie wykonane po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na 20 dni przed usunięciem danych. Dane profilu zostaną zapisane jako kopia zapasowa (backup).
 15. Odmowa świadczenia Usługi z powodu nieudostępnienia przez Użytkownika niezbędnych danych jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego, zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub właściwość Usługi wynika z przepisów prawa.

VI.       Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest Usługodawca. 
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie:
  1. nazwisko i imiona, bądź pseudonim;
  2. adres zamieszkania lub pobytu;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4. adres poczty elektronicznej;
  5. numer ewidencyjny PESEL, jeżeli został nadany;
  6. adres komunikatorów internetowych (np. Skype);
  7. numer IP, z którego łączy się Użytkownik;
  8. adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com);
  9. zarobki;
  10. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego;
  11. wykształcenie;
  12. data urodzenia.
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Zbieranie danych Użytkownika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednak podanie danych wymienionych w punkcie 6.4 ppkt. a) – d) Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych przy pomocy stosownego formularza dostępnego na stronie Administratora. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w przypadkach, w których obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem prawa Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych po zakończeniu korzystania z usługi, w zakresie wskazanym w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 142681.
 9. Informacje uzyskiwane od Użytkowników są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami określonymi przepisami prawa.

VII.      Opłaty

 1. Płatności za Usługi są realizowane z góry według miesięcznych, kwartalnych albo rocznych abonamentów.
 2. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe lub za pomocą płatności elektronicznych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz przesyłanie i udostępnianie jej Użytkownikowi w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym.

VIII.     Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres office@giełdomat.pl bądź inny adres podany przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyny reklamacji. Usługodawca może pozostawić reklamację bez jej rozpatrzenia, jeśli została wniesiona po upływie tego terminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane informacje lub dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca ma prawo zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia lub jej uzupełnienia.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail lub listem. W szczególnych wypadkach Usługodawca ma prawo wysłać odpowiedź w inny sposób za zgodą Użytkownika.

IX.       Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na stronie internetowej Serwisu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ Serwisu, know-how Usługi oraz inne elementy są własnością Usługodawcy. Serwis, Usługa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z zawartości, o której mowa w punkcie 1 powyżej, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu/Usługi w całości lub części. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone w Serwisie są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Serwisu nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków Handlowych pojawiających się na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie użycie Znaków Handlowych bądź podobnych znaków lub nazw jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków Handlowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Usługodawcę lub innych uprawnionych.

X.        Polityka poufności

 1. Dane podawane przez Użytkowników w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi prowadzonej w ramach działalności Usługodawcy oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umów z Usługodawcą. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Usługodawcę informacji o świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 2. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na stronach Usługodawcy, mogą zostać zebrane od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Usługodawcy do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników, przekazywanego partnerom marketingowym Usługodawcy. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 3. Okazjonalnie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Usługodawcę i za zgodą Użytkownika.
 5. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca oświadcza, iż nie ma technicznej możliwości ingerencji w Aplikację desktopową zainstalowaną na komputerze Użytkownika.  
 7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich przekazanych mu danych i do nie ujawniania tych danych, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa.

XI.       Cookies

Usługodawca za pośrednictwem swojej strony internetowej zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego Użytkownika.

XII.      Postanowienia końcowe

 1. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 ust. 2  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do wprowadzenia nowego regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się co najmniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail (poczty elektronicznej) wysłanej na ostatni adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika, każdorazowo zawiadomić go o takiej zmianie i jej zakresie, umożliwiając zapoznanie się z treścią zmienionego lub nowego regulaminu. Zmiany nie powinny prowadzić do naruszenia istoty Umowy lub istotnych jej elementów, ani ograniczać praw nabytych przez Użytkownika.

XIII.     Kontakt

 1. W przypadku pytań, czy uwag Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, polityki ochrony prywatności Usługodawcy, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres: office@gieldomat.pl.

Pobierz aplikację

Giełdomat jest dostępny na urządzenia mobilne – pobierz aplikację na iOS lub Androida:

giełdomat w google play giełdomat na iphone giełdomat na komputer

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostepni, jeśli masz pytania, napisz do nas:

kontakt@gieldomat.pl

+48 61 624 77 99